Select Page

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji uporabe spletne strani

1. Uvodna določba

Ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo temeljne pravice in obveznosti med uporabniki spletne strani http://skolesomnapoti.si (v nadaljevanju: spletna stran) in upravljavcem spletne strani, družbo PETROL d.d., Ljubljana, (v nadaljevanju: Petrol).

2. Podatki o Petrolu

Osnovni podatki o Petrolu se glasijo:
Firma: PETROL d.d., Ljubljana,
Naslov: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Sedež: Ljubljana
Identifikacijska številka za DDV: SI80267432
Matična številka: 5025796000
Telefonska številka: 080 22 66
Elektronska pošta: skolesomnapoti@petrol.si

3. Registracija in prijava uporabnika

Pred prvo uporabo strani se mora oseba, ki želi uporabljati spletno stran, ustrezno registrirati ter pravilno in popolno izpolniti polja z obveznimi podatki.
Z dokončanjem registracije pridobi oseba status uporabnika, pri čemer mora podati tudi ustrezno soglasje, s katerim potrdi dane Splošne pogoje.
Ob vseh nadaljnjih vstopih na spletno stran, mora uporabnik izvesti prijavo na spletno stran, pri čemer vnese izbrano uporabniško ime in geslo. V primeru, da je uporabnik geslo pozabil, lahko zaprosi zanj, pri čemer se mu novo geslo posreduje na kontaktni elektronski naslov.
Uporabnik mora s skrbnostjo dobrega gospodarja hraniti vse relevantne podatke (zlasti: uporabniško ime in geslo). V primeru, da uporabnik omogoči tretji osebi uporabo uporabniškega imena in gesla, odgovarja Petrolu za morebitno škodo iz tega naslova.
Uporabnik mora nemudoma sporočiti Petrolu razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla.
Petrol ima pravico, da uporabniku, ki krši določila teh Splošnih pogojev, začasno ali trajno omeji dostop do spletne strani.

4. Dostopnost spletne strani

Za dostop do vseh vsebin spletne strani, uporabnik potrebuje:

 • osebni računalnik ali drugo komunikacijsko napravo;
 • povezavo z internetom;
 • nameščen spletni brskalnik MS Internet Explorer, Mozilla Firefox ali Google Chrome;
 • uporabniško ime in geslo.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi spletne strani poleg Splošnih pogojev, upošteval tudi morebitna ostala navodila izdana s strani Petrola.
Petrol si bo prizadeval zagotavljati ustrezne tehnične pogoje, ki izvirajo iz njegove sfere, s katerimi bo uporabnikom nudil nemoteno uporabo spletne strani.
Petrol si pridržuje pravico, da za namene vzdrževanja spletne strani, zamenjave potrebne strojne opreme, do krajših prekinitev dostopnosti do spletne strani.

5. Odgovornost Petrola

Odgovornost Petrola za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi:

 • prekinitve delovanja oz. motenega dostopa do spletnega mesta in/ali
 • morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov
 • je izključena.

Petrol ne jamči za točnost oz. ustreznost podatkov in drugih vsebin na spletnem mestu, ki jih ustvarjajo tretje osebe in/ali uporabniki.

6. Odgovornost uporabnikov

Uporabniki imajo možnost posredovanja vsebin na spletno stran, pri čemer morajo spoštovati vso relevantno zakonodajo (zlasti: zakon, ki ureja avtorsko in sorodne pravice) ter paziti, da so vsebine proste vseh zahtevkov. Petrol vsebin, ki bi bile v neskladju s tem členom ne bo objavil na spletni strani oz. jih bo kasneje izbrisal.
Uporabnik se zavezuje, da bo svoje vsebine oblikoval na družbeno sprejemljiv način in da s svojimi ravnanji ne bo kakorkoli posegal v pravice tretjih oseb (npr. z žaljenjem, grožnjami drugih uporabnikov, uporabo zasebnih sporočil ali osebnih podatkov tretjih oseb brez njihove privolitve).
Uporabnik se zavezuje, da se bo pri posredovanju komentarjev oz. drugemu odzivanju na prispevke ostalih uporabnikov, držal teme in vsebin ne bom preusmerjal na druge teme, ki vsebinsko niso povezane. Uporabnik ne bo odpiral več tem z isto tematiko ali ponavljal praznih in identičnih sporočil. Uporabnik ne sme vznemirjati, izzivati in posnemati drugih uporabnikov ali si prilaščati identiteto nekoga drugega. Uporabnik se ravno tako zavezuje, da brez predhodnega soglasja Petrola, v svoje prispevke ne bo vključeval zunanjih oglaševalskih sporočil.
Uporabnik odškodninsko odgovarja Petrolu, če zaradi kršitev obveznosti po teh Splošnih pogojih in/ali veljavne zakonodaje, Petrolu nastane kakršnakoli škoda.
Uporabnik se ravno tako zavezuje, da bo v primeru zahtevkov, ki bi jih naperile tretje osebe in/ali pristojni organi zoper Petrol, aktivno sodeloval in se pravočasno vključil v dane postopke (npr. kot stranski udeleženec). Uporabnik se zavezuje, da bo Petrolu povrnil vse plačane globe in pripadajoče takse, ki jih je pristojni organ izrekel Petrolu zaradi kršitev Splošnih pogojev in/ali veljavne zakonodaje s strani uporabnika.
V primeru kršitev obveznosti uporabnika po teh Splošnih pogojih in/ali veljavne zakonodaje, ima Petrol pravico, da uporabniku začasno ali trajno onemogoči uporabo spletne strani.

7. Osebni podatki

Uporabnik z označitvijo polja poda izrecno osebno soglasje, da PETROL kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke: PETROL obdeluje spodaj navedene osebne podatke:

 • Fotografija,
 • Ime in priimek,
 • Nadimek,
 • Vloga posameznika na portalu,
 • Vzdevek,
 • Naslov elektronske pošte,
 • Podatek o spletišču.

Uporabnik z označitvijo polja hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov ter pod materialno in kazensko odgovornostjo sprejema ta splošna pravila.

Uporabnik z označitvijo polja izrecno soglaša, da PETROL te podatke obdeluje in zbira za namene izvajanja storitev v okviru danega pravnega razmerja med stranko in PETROLOM, ter za spodaj navedene namene:

 • statističnih obdelav,
 • izvajanja trženjskih raziskav,
 • pošiljanja oglasnih gradiv,
 • obveščanja o novostih v PETROLOVI ponudbi in poslovanju PETROLA ter njegovih poslovnih partnerjev,
 • obdelave preteklega nakupnega obnašanja,
 • telefonskega in pisnega anketiranja,
 • izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci,
 • za namene neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Uporabnik z označitvijo polja izrecno soglaša, da PETROL lahko za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o uporabniku in jih je pridobil ob uporabnikovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije.
Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju PETROLA ter njegovih poslovnih partnerjev.

Prav tako lahko uporabnik kadarkoli prekliče soglasje za segmentirano in/ali ciljno trženje.
Soglasje se lahko prekliče pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom preklic, na elektronskem naslovu skolesomnapoti@petrol.si ali na brezplačni številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila z SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.
PETROL zagotavlja, da bo prejete osebne podatke uporabnikov in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

PETROL bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje.

Uporabnik z označitvijo polja podaja soglasje pooblašča PETROL, da za namene:

 • določene v teh splošnih pravilih, posreduje podatke o uporabnikih svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun;
 • za zgoraj navedene namene teh splošnih pravil, kot matična družba posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane uporabnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani: http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol.

Uporabnik z označitvijo polja potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

8. Višja sila

Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti in nastopijo po pričetku uporabe oz. delovanja spletne strani ter so zunaj volje ali sfere uporabnikov in/ali Petrola.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata uporabnik in Petrol nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o nadaljnjem izvajanju teh Splošnih pogojev. Če za eno pogodbeno stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.

9. Končne določbe

Veljavni Splošni pogoji, kakor tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve le teh, Petrol objavi na spletni strani.

Ti Splošni pogoji veljajo od 1.5. 2016 do uveljavitve novih oz. spremenjenih pogojev oz. do izvršitve vseh aktivnosti na spletni strani.

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se uporabi relevantno pravo Republike
Slovenije.

Uporabnik in Petrol bosta skušala rešiti vse morebitne spore sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani. Petrol izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava.

V Ljubljani, dne 15.4.2016